společnost KLEIN automotive s.r.o. představuje následující VIZI:

motto

ZVYŠUJEME NAŠE STANDARDY

POPIS
Společným cílem je poskytovat našim zákazníkům výrobky a služby ,které splňují jejich požadavky a očekávání.
Zárukou naplnění těchto náročných cílů jsou naši komunikativní, informovaní a profesionální zaměstnanci a jejich plánovaný rozvoj.

ÚSPĚCH FIRMY TVOŘÍ ÚSPĚCHY JEJICH ZAMĚSTNANCŮ

 
VIZE

STÁT SE NEJLEPŠÍ V OČÍCH ZÁKAZNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti systému managementu kvality

Vedení společnosti se zavazuje plnit relevantní právní a jiné požadavky , požadavky zákazníků a požadavky zainteresovaných stran v souladu s férovým podnikáním a firemní kulturou.
Společnost bude dbát na kvalitní provedení všech procesů, které dávají produkt, který je přijatelný pro zákazníka. Jen takový zajišťuje konkurenceschopnost společnosti a tím i její prosperitu.
Kvalita, která je základním kamenem prosperity společnosti, musí být věcí všech zaměstnanců.
Kvalita musí být dosahována i v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř společnosti, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.
Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce a spokojenost zákazníka je náš cíl.
Vedení společnosti se zavazuje přezkoumávat a přehodnocování strategii společnosti, politiku kvality a přijímat cíle, které vedou k neustálému zlepšování efektivnosti a výkonnosti jak systému managementu kvality, tak i hospodářského postavení společnosti.
Politika kvality zahrnuje konkrétní a osobní angažovanost a aktivitu členů vedení společnosti při rozvíjení, uplatňování a plnění požadavků systému managementu kvality a jeho neustálé zlepšování.

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu

Vedení společnosti se zavazuje plnit právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým podléhá. Společnost bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci.
Společnost se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidace obalů. Přednostně používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.
Vedení společnosti se zavazuje, že v rámci environmentální politiky bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat environmentální cíle, cílové hodnoty EMS za účelem neustálého zlepšování EMS.
Společnost se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a v souladu s kontextem organizace bude dbát o ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém společnost vykonává svoji činnost.
Společnost se zavazuje vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o environmentálních dopadech jejich práce. Předávat environmentální zkušenosti uvnitř společnosti a mezi dodavatele a spolupracující organizace.

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti bezpečnosti práce

všichni zaměstnanci se při práci řídí následujícími hlavními zásadami:
mé zdraví je nejdůležitější pro mě, moji rodinu a moji společnost
neohrožuji sebe ani své kolegy
dobrých výsledků dosáhnu i bez porušování pravidel
aktivně zabraňuji nebezpečím

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti systému bezpečnosti informací

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat bezpečnost informací z hlediska jejich důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty jak společnosti KLEIN automotive, tak i jejím zákazníkům a partnerům.
Vedení společnosti se zavazuje zavést, udržovat, kontrolovat a neustále zlepšovat dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací v kontextu podnikatelských aktivit a rizik společnosti.
Vedení společnosti se zavazuje, že v rámci politiky bezpečnosti informací bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle ISMS, cílové hodnoty a bude uvolňovat zdroje na jejich plnění.
Společnost bude dodržovat legislativní a smluvní požadavky pro oblast bezpečnosti informací a bude monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika
Společnost bude vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o dopadech jejich práce s ohledem na požadavky ISMS.