Vizí managementu společnosti je zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita společnosti, vysoce profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a dokonalá kvalita nabízených produktů a služeb.

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti systému managementu kvality

 • Pouze kvalitní provedení všech procesů dává produkt, který je přijatelný pro zákazníka. Jen takový zajišťuje konkurenceschopnost společnosti a tím i její prosperitu.
 • Kvalita, která je základním kamenem prosperity společnosti, musí být věcí všech zaměstnanců.
 • Kvalita musí být dosahována také v oblasti mezilidských vztahů, a to jak uvnitř společnosti, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery.
 • Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce a spokojenost zákazníka je náš cíl.
 • Průběžné přezkoumávání a přehodnocování strategie společnosti, politiky kvality a postupných cílů musí vést ke zlepšování efektivnosti jak systému managementu kvality, tak i hospodářského postavení společnosti.
 • Politika kvality zahrnuje konkrétní a osobní angažovanost a aktivitu členů vedení společnosti při rozvíjení, uplatňování a plnění požadavků systému managementu kvality a jeho neustálé zlepšování.

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu

 • Vedení společnosti se zavazuje plnit právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým podléhá. Společnost bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci.
 • Společnost se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidaci obalů. Přednostně používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.
 • Vedení společnosti se zavazuje, že v rámci environmentální politiky bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat environmentální cíle, cílové hodnoty a programy EMS.
 • Společnost se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém společnost vykonává svoji činnost.
 • Společnost se zavazuje vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o environmentálních dopadech jejich práce. Předávat environmentální zkušenosti uvnitř společnosti a mezi dodavatele a spolupracující organizace.

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku v oblasti bezpečnosti práce

Všichni zaměstnanci se při práci řídí následujícími hlavními zásadami:

 • mé zdraví je nejdůležitější pro mě, moji rodinu a moji společnost
 • neohrožuji sebe ani své kolegy
 • dobrých výsledků dosáhnu i bez porušování pravidel
 • aktivně zabraňuji nebezpečím