Establishing collaboration with TREXIMA

We started the first stage of complex collaboration with TREXIMA in July. Based on detailed analysis of wage and motivating system, key factors of rewarding employees will be reassessed. We will stress out the motivation factors of the rewarding system and its effective set-up. Second stage – the new system implementation – will follow the first one. We expect from this collaboration setting optimum motivation and development system throughout all job levels of the company.

Trexima

Investments in 2nd quarter of 2016

Robotized Welding Station (# 8), for resistance welding and MIG soldering of produced parts. This is universal workstation delivered by ABB company. At the present time it is being fitted with duplicate welding jigs for FABIA project.

PERO R1 – a fully vacuum device with 2 baths for hydrocarbons or modified alcohol. The device is intended for cleaning of machined parts and it is delivered by IMTOS.

Foto stroj PERO

SAP information system implementation

On 1 July 2016 KLEIN automotive s.r.o. kicked off live operation of SAP information system. Starting the live operation of the system was postponed by half a year. This extra time was used to complete and implement particular processes and functions and system testing with special emphasis on the project feasibility. The live operation was started throughout all the implemented modules at the same time. These are the following modules: PP, MM, WM, SD, FI, CO, QM, HR, PM, AA, PS, BC.

2015 Revenue

KLEIN automotive s.r.o. reached the revenue of CZK 1, 235,00 mil. for its main business activity (products and services sale) in 2015. This is a 7 per cent increase compared to 2014, when the revenue reached CZK 1, 154,00 mil.

Začátek spolupráce se společností TREXIMA

V červenci jsme odstartovali první etapu komplexní spolupráce se společností TREXIMA. Na základě podrobné analýzy mzdového a motivačního systému budou přehodnoceny klíčové faktory v oblasti odměňování zaměstnanců ve společnosti. Důraz bude kladen na motivační složky a jejich efektivní nastavení. Ve druhé etapě bude následovat implementace nového systému v praxi. Od této spolupráce si slibujeme nastavení optimálního systému motivace a rozvoje v rámci všech pracovních úrovní ve společnosti.

Trexima

Investice 2.čtvrtletí roku 2016

Robotizované, svařovací pracoviště (č.8), pro odporové svařování a MIG pájení vyrobených dílů. Jedná se o univerzální pracoviště, které dodala firma ABB. V současné době je osazeno duplicitními, svařovacími přípravky pro projekt FABIA.

Plně vakuové zařízení PERO R1 se 2 lázněmi pro uhlovodíky nebo modifikovaný alkohol. Zařízení je určeno pro čištění obráběných dílů a dodavatelem je firma IMTOS.

Foto stroj PERO

 

Implementace informačního systému SAP

Dne 1.7.2016 společnost KLEIN automotive s.r.o. zahájila ostrý provoz informačního systému SAP. Spuštění ostrého provozu bylo oproti plánu posunuto o půl roku. Tento čas navíc byl využit na dokončení a zapracování jednotlivých procesů a funkcionalit a na zodpovědné testování systému. Ostrý provoz byl zahájen ve všech implementovaných modulech současně. Jedná se o tyto moduly: PP, MM, WM, SD, FI, CO, QM, HR, PM, AA, PS, BC.